اوراق باطله‌ی یک دفتر اسناد رسمی

یک سردفتر زن، حیران این مسیر پرپیچ و خم- سردفتر دفتر اسناد رسمی 1132 تهران (این یک شروع است: لطفن قبل از نام بردن از همکاران سردفتر، به جای خانم و آقا، عنوان "سردفتر" را عادت کنیم به کار ببریم. این یک شروع است. تمرین کنیم از همین امروز...)